Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

Përditësuar: 01 prill 2019

 

Pranimi i Termave

Albanian Cyber Security siguron faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen, produktet dhe shërbimet e ofruara në ose nëpërmjet kësaj faqeje (kolektivisht, “Shërbimet”), në bazë të kushteve të shërbimit të mëposhtëm (“TOS”). Përdorimi i Shërbimeve në tërësi ose pjesërisht përbën pranimin tuaj të detyrueshëm të këtyre TOS. Nëse nuk pajtoheni me këto TOS, ju nuk duhet të përdorni Shërbimet. Disa shërbime mund t’u nënshtrohen rregullave shtesë, politikave dhe afateve shtesë. Kur përdorni këto shërbime, ju dhe Albanian Cyber Security do t’i nënshtrohen atyre kushteve shtesë, të cilat përfshihen në referencë në këto TOS (dhe, rrjedhimisht, bëhen pjesë e marrëveshjes suaj me ne). Për shkak se ne mund të modifikojmë të gjithë ose ndonjë pjesë të këtyre TOS herë pas here pa njoftim për ju, ju duhet të kontrolloni përsëri shpesh kështu që jeni në dijeni të të drejtave dhe përgjegjësive tuaja aktuale. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i një Shërbimi të dhënë pas ndryshimeve në TOS janë publikuar në atë Shërbim përbën pranimin tuaj të detyrueshëm të TOS-it të përditësuar. Nëse në çdo kohë TOS-u nuk është më i pranueshëm për ju, menjëherë duhet të ndërpresë çdo përdorim të Shërbimeve.

 

Përshkrimi i Shërbimeve

Shërbimet përfshijnë një kombinim të përmbajtjes që krijojmë dhe që krijojnë furnizuesit e përmbajtjeve të palëve të treta. Përveç kësaj, disa shërbime ju sigurojnë juve dhe përdoruesve të tjerë mundësinë për të paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar dhe / ose shkëmbyer me ne informacionin, idetë, mendimet, fotografitë, imazhet, videot, veprat krijuese ose informacione, mesazhe, transmetime ose materiale të tjera ose të tjerë në ose nëpërmjet atij Shërbimi (pra, “Postimet”). Ne i përmbahemi standardeve të larta të gazetarisë dhe përdorim çdo përpjekje të arsyeshme për të ofruar përmbajtje informative dhe relevante si pjesë e Shërbimeve. Sidoqoftë, gjatë përdorimit të Shërbimeve, mund të jeni të ekspozuar ndaj përmbajtjes që gjeni lëndues, të pahijshëm, të pakëndshëm ose që është i pasaktë dhe mbani të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e atij përmbajtje. Ju e kuptoni se Shërbimet ofrohen nga Albanian Cyber Security nuk garanton saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtjeje në dispozicion në ose përmes Shërbimeve. Në këtë drejtim, ju pranoni që ju nuk mund të mbështeteni në asnjë nga këto përmbajtje, qoftë të krijuara ose të dorëzuara në albanaincyber.al, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, rishikimet e produktit,faqet e bardha, përshkrimet e produkteve ose Postimet në ndonjë tabelë buletini, grupi i lajmeve, komuniteti, forumi i diskutimit ose seksioni i reagimeve të tjera të Shërbimeve (së bashku, “Forumet”). Ju e kuptoni që nga koha në kohë, ju mund të komunikoni, merrni komunikime ose të merrni pjesë ose të përdorni shërbimet ose të merrni mallra dhe shërbime nga ose nga palët e treta (p.sh. reklamuesit) si rezultat i përdorimit tuaj të Shërbimeve . Të gjitha këto komunikime, ndërveprime dhe pjesëmarrje janë rreptësisht dhe vetëm midis jush dhe një pale të tretë të tillë dhe Albanian Cyber Security nuk do të jetë përgjegjës për ju në asnjë mënyrë në lidhje me këto aktivitete apo transaksione (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndonjë përfaqësim, garanci, kontratat ose kushtet ose kushtet e tjera që mund të ekzistojnë midis jush dhe palës së tretë, ose çdo mall ose shërbim që mund të blini ose merrni nga ndonjë palë e tretë). Në veçanti, pamja ose disponueshmëria e lidhjeve me faqet e palëve të treta në ose nëpërmjet Shërbimeve nuk përbën një miratim nga Albanian Cyber Security në lidhje me përmbajtjen, reklamimin, produktet ose materialet e tjera në dispozicion në ose nga këto vende. Ju e kuptoni më tej dhe pranoni që Shërbimet mund të përfshijnë komunikime të caktuara nga Albanian Cyber Security (të tilla si mesazhet administrative dhe gazetat e caktuara) dhe se këto komunikime konsiderohen pjesë e Shërbimit dhe mund të mos jeni në gjendje të zgjedhni nga marrja e tyre. Përveç nëse shprehimisht thuhet ndryshe, çdo veçori e re që shton ose përmirëson Shërbimet e tanishme do t’i nënshtrohet TOS-it. Përfundimisht, ju jeni përgjegjës për marrjen e aksesit në Shërbimet dhe se aksesi mund të përfshijë pagesa të palëve të treta (si ofruesi i shërbimit të internetit ose tarifat e transmetimit). Ju jeni përgjegjës për këto tarifa, duke përfshirë ato tarifa që lidhen me shfaqjen ose dërgimin e reklamave. Përveç kësaj, ju duhet të siguroni dhe të jeni përgjegjës për të gjitha pajisjet e nevojshme për të hyrë në Shërbimet.

 

Rregullat e Përgjithshme të Administrimit

Përdorimi juaj i Shërbimeve i nënshtrohet të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme lokale, shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ju pranoni të mos shkelni ligje dhe rregulla të tilla. Përveç kësaj, ju pranoni që:

 

 • ju nuk do të ndërhyni me përdorimin e një anëtari tjetër dhe kënaqësinë e Shërbimeve;
 • ju nuk do të ndërhyni ose të prishni masat e sigurisë së Shërbimeve;
 • ju nuk do të ndërhyni ose të pengoni rrjete të lidhura me Shërbimet dhe do të jenë në përputhje me të gjitha rregulloret, politikat dhe procedurat e këtyre rrjeteve;
 • ju do të jeni në përputhje me ligjin e shtetit shqiptar lidhur me transmetimin e të dhënave teknike të eksportuara nga Shqipëria.

Pajtoheni më tej se nuk do të përdorni Shërbimet për:

 

 • të dërgojë ose të rezultojë në transmetimin e e-mail junk, letra zinxhir, mesazhe duplicative ose unsolicited, ose të ashtuquajturat “spamming”; të dëmtojë të miturit në asnjë mënyrë; promovojnë ose gjenerojnë të ardhura për qëllime biznesi ose komerciale, pavarësisht nëse janë apo jo për një pagesë ose nëpërmjet lidhjes me ndonjë shërbim apo faqe tjetër të internetit, përveç nëse autorizohet nga Albanian Cyber Security; imitojnë çdo person ose entitet; me dashje ose pa dashje shkel çdo ligj të zbatueshëm lokal, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar; “stalk” ose ndryshe ngacmoj një tjetër; ose
 • të mbledhë ose të ruajë të dhënat personale për përdoruesit e tjerë.

 

Postimet

Edhe pse ne rezervojmë të drejtën për të redaktuar Postimet para përfshirjes së tyre në Shërbimet, si një çështje e përgjithshme Albanian Cyber Security nuk shfaq ose monitoron përmbajtje. Prandaj, ju e kuptoni se ju jeni vetëm përgjegjës për të gjitha postimet dhe materialet e tjera, qoftë publikisht të postuara ose të transmetuara privatisht, që janë ngarkuar, postuar, dërguar me email, transmetuar ose ndryshe në dispozicion nga adresa juaj e postës elektronike në shërbimet tona. Ju gjithashtu pajtoheni që Postimet tuaja nuk do të shkelin këto TOS. Në mënyrë të veçantë, ju përfaqësoni dhe garantoni që Postimet tuaja nuk do të përmbajnë asnjë material që:

 

 • është i rreme, i pasaktë ose mashtrues; cenon të drejtën e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar ose të drejta të tjera pronësore të ndonjë pale të tretë, ose të drejtat e publicitetit ose privatësisë; shkel një marrëveshje pa njoftim, ose shkel ndonjë ligj apo rregullore (duke përfshirë, pa kufizim, ato që drejtojnë kontrollin e eksportit, konkurrencën e pandershme ose reklamat e rreme); është shpifës, përbën shpifje tregtare ose shpërdorim të produktit, ose kërcënon ose ngacmon në mënyrë të paligjshme; është i turpshëm ose përmban pornografi të fëmijëve; ose
 • përmban viruse, kuaj të Trojës, bomba me kohë, krimba, cancelbots, easter eggs ose rutina të tjera të programimit kompjuterik që mund të dëmtojnë ose ndërhyjnë në funksionimin e ndonjë sistemi ose të kapin në mënyrë të paligjshme çdo të dhënë ose informacion personal.

Ju gjithashtu pajtoheni se nuk do të kryeni:

 

 • riprodhimin, shpërndarjen, ripublikimin ose ritransmetimin e materialeve të postuara nga cilido përdorues i Shërbimeve pa lejen e atij përdoruesi dhe Albanian Cyber Security; të ndërmerrni ndonjë veprim që imponon një ngarkesë të paarsyeshme ose disproporcionale në infrastrukturën tonë; ose
 • ndërhyni ose përpiqen të ndërhyjnë në punën e duhur të Shërbimeve, në çdo aktivitet të kryer në ose nëpërmjet Shërbimeve, ose në ndonjë rrjet përmes të cilit ju hyni në Shërbimet.

Ju më tej përfaqësoni dhe garantoni që:

 

 • Postimet tuaja do të jenë origjinale dhe / ose ju do të merrni të gjitha lejet e palës së tretë të nevojshme për përdorimin e Postimeve siç tregohet më poshtë; ju jeni pronari i vetëm dhe ekskluziv i të gjitha të drejtave të përcaktuara këtu tek Albanian Cyber Security dhe bashkëpunëtorët dhe partnerët e saj; dhe
 • ju keni fuqinë e plotë dhe të kufizuar për të përcjellë të drejta të tilla në Albanian Cyber Security dhe bashkëpunëtorët dhe partnerët e saj të lirë dhe të qartë nga kërkesat e ndonjë personi apo subjekti tjetër.
 • Në të shumtën, Postimet nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Albanian Cyber Security dhe ne në Albanian Cyber Security nuk verifikojnë, miratojnë, apo garantojnë për çdo përmbajtje të tillë. Ne, megjithatë, i zbatojmë këto TOS, dhe nëse përcaktojmë sipas diskrecionit tonë se çdo postim është i pasaktë, është postuar pa autorizim, ose përndryshe bën ose mund të shkelë këto TOS, ne rezervojmë të drejtën, në çdo kohë, pa njoftim paraprak dhe pa kufizuar asnjë dhe të gjitha të drejtat e tjera që mund të kemi, në ligj,

(a) të modifikojmë, refuzojmë ose heqim Postimin;

(b) të revokojë të drejtën e shfrytëzuesit të aplikueshëm për përdorimin e Shërbimeve; dhe / ose

(c) të përdorin çdo mjet teknologjik, ligjor, operacional ose tjetër në dispozicion të Albanian Cyber Security për të zbatuar dispozitat e këtyre TOS, duke përfshirë, pa kufizim, bllokimin e adresave të veçanta IP ose deaktivizimin e regjistrimit të përdoruesit të aplikueshëm.

 

Së fundmi, ju i jepni posaçërisht Albanian Cyber Security dhe bashkëpunëtorëve, partnerëve dhe ofruesve të shërbimeve (ose garantojnë që pronari i një përmbajtjeje të tillë t’i japë Albanian Cyber Security  dhe bashkëpunëtorëve, partnerëve dhe ofruesve të shërbimeve) një të drejtë të pandërprerë, në mbarë botën, pa të drejta të pakthyeshme, licencë, sublicensable përmes niveleve të shumëfishta, për të:

 

 • përdorë, riprodhon, modifikon, përshtatet, publikon, përkthen, krijon vepra të rrjedhura, shpërndan, kryen dhe shfaq të gjitha Postimet e dorëzuara nga ju ose përmes llogarisë suaj, tërësisht ose pjesërisht; përdorni, në tërësi ose pjesërisht, emrin, ngjashmërinë, fotografinë, zërin, emrin e kompanisë, emrin e ekranit, adresën e e-mailit dhe / ose informacione të tjera identifikimi të paraqitura nga ju si pjesë ose në lidhje me këto postime (” , dhe të riprodhoni, publikoni, krijoni vepra derivative, shpërndani, shfaqni dhe shfaqni materiale që përmbajnë të njëjtën; dhe
 • inkorporoni Postimet dhe Imazhin në vepra të tjera në çdo formë, media ose teknologji të njohur ose zhvilluar më vonë në të gjithë universin dhe riprodhoni, publikoni, shfaqni dhe ndryshe shpërndani të njëjtat.

Për hir të qartësisë, në bazë të grantit të mësipërm, gjithashtu ju jepni Albanian Cyber Security dhe bashkëpunëtorëve dhe partnerëve të saj leje për të kopjuar Postimet dhe Imazhin si pjesë e procesit normal të rezervimit dhe / ose të arkivoni diskutimet që përmbajnë shënimet tuaja dhe / ose imazhin .

 

Të drejtat pronësore të Albanian Cyber Security

Të gjitha shërbimet, dizajnin, tekstin, imazhet, fotografitë, ilustrimet, materialet audio dhe video, veprat e artit, materialet grafike, bazën e të dhënave, informacionin e pronarit dhe të gjitha elementet mbrojtëse të Shërbimeve që mund të mbrohen me ligj ose ndryshe ligjërisht, (individualisht dhe / ose kolektivisht, “Materiale”), janë pronë e Albanian Cyber Securtiy, filialeve të saj, licensuesit ose furnitorët dhe janë të mbrojtur ligjërisht, pa kufizime, nën federal dhe shtetin shqiptar, si dhe ligjet, rregulloret dhe traktatet e zbatueshme të huaja. Përpilimi i të gjithë përmbajtjes në çdo vend është pronë ekskluzive e Albanian Cyber Security. Ju nuk mund të riprodhoni, modifikoni, krijoni, shpërndani, transmetoni, publikoni, transmetoni ose qarkulloni ndonjë palë të tretë (duke përfshirë, pa kufizim, në ose nëpërmjet një faqeje të palës së tretë). Materialet e përmbajtura në Shërbimet (përveç Postimeve) pa pëlqimin paraprak me shkrim të Albanian Cyber Security ose pronarit të tij nëse Albanian Cyber Security nuk është pronar. Në veçanti, ju nuk mund të krijoni asnjë material pa pëlqimin paraprak me shkrim të Threatpost ose pronarit të materialit. Ju nuk duhet të ndryshoni, fshini ose fshihni ndonjë të drejtë autori ose njoftime të tjera që përmbahen në Shërbimet, duke përfshirë njoftimet për çdo material që shkarkoni, transmetoni, printoni ose riprodhoni nga Shërbimet. Çdo përdorim i paautorizuar ose i ndaluar i ndonjë materiali, mund t’ju nënshtrohet përgjegjësisë civile ose ndjekjes penale, ose të dyja, sipas ligjeve federale dhe shtetërore. Ju gjithashtu pranoni që të mos hyni në Shërbimin me ndonjë mjet tjetër përveç përmes ndërfaqes që ofrohet nga Albanian Cyber Security për t’u përdorur në aksesin  në Shërbimin.

Forume Diskutimi

Disa nga Shërbimet tona u japin përdoruesve mundësinë për të marrë pjesë në forume të operuara nga Albanian Cyber Security ose nga një palë e tretë. Ne kërkojmë që përdoruesit tanë të ushtrojnë kujdes të duhur kur marrin pjesë në çdo lloj forumi. Në veçanti, mos harroni se nëse publikoni informacionin personal identifikues, si për shembull emrin tuaj ose adresën e-mail, në lidhje me një Forum, informacioni mund të mblidhet dhe përdoret nga të tjerët. Ju gjithashtu duhet të merrni masa paraprake të arsyeshme në lidhje me çdo material që shkarkoni nga ose nëpërmjet forumeve (për shembull, skanimi për viruse ose rutinat e tjera të programimit kompjuterik të dëmshëm). Së fundi, ju pranoni të përdorni Forumet vetëm për të dërguar dhe marrë mesazhe dhe materiale që janë të duhura dhe të lidhura me atë forum të veçantë.

 

Drejtoritë dhe Listat e tjera të Anëtarësimit

Disa nga Shërbimet tona lejojnë përdoruesit të bëjnë disa nga informacionet e tyre personale (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, emrin, përkatësinë e kompanisë dhe titullin e punës) në dispozicion të vizitorëve të tjerë si pjesë e një drejtorie të anëtarësimit ose listë tjetër për atë Shërbim. Ju lutemi mbani mend: Nëse nuk doni që informata të caktuara të jenë në dispozicion të përdoruesve të tjerë të Shërbimit, nuk duhet ta përfshini në ndonjë listë të listës së anëtarësisë. Ashtu si me të gjitha përmbajtjet e tjera të Shërbimeve, ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar (ose hequr) listat sipas gjykimit tonë të vetëm dhe pa njoftim paraprak, nëse përcaktojmë se ato janë të pasakta, janë postuar pa autorizim ose ndryshe shkelin këto TOS.

 

Promovimet

Disa nga Shërbimet tona munden kohë pas kohe të bëjnë promovime, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ankande, gara dhe lotari (“Promovimet”). Çdo Promocion do të ketë kushte, kushte dhe rregulla shtesë, të cilat do të postohen ose të bëhen në dispozicion për ju dhe, për qëllimet e secilës Promocion në të cilën merrni pjesë, do të konsiderohen inkorporuar si referencë në këto TOS (dhe për këtë arsye një pjesë e marrëveshjes tuaj me Albanian Cyber Security).

 

Shërbimet e Bazuara në Tarifa

Disa nga Shërbimet tona kërkojnë që ju të paguani një tarifë për të hyrë ose për të përdorur një Shërbim të tillë, siç përshkruhet në kushtet specifike të përfshira ku ato shërbime ofrohen. Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat dhe pagesat që keni. Nëse nuk shënohet ndryshe,  referencat e monedhës janë në dollarë amerikanë, euro, lekë shqiptare. Ne mund të njoftojmë nëse kërkohet nga ligjet në fuqi, në çdo kohë të ndryshojmë shumën ose bazën për përcaktimin e ndonjë tarife ose pagesë ose të krijojmë tarifa ose pagesa të reja. Të gjitha tarifat dhe pagesat paguhen në përputhje me afatet e pagesës në fuqi në kohën kur pagesa ose pagesa bëhet e pagueshme.

 

Detyrimet e regjistrimeve

Disa nga Shërbimet tona kërkojnë që ju të regjistroheni me atë Shërbim për të hyrë ose për ta përdorur atë. Nëse kërkohet një regjistrim i tillë, ju pranoni që ju do të jepni informacione të sakta (si emri juaj i vërtetë dhe një adresë e vlefshme e-mail) dhe do të përditësoni informacionin tuaj përkatës nëse bëhet i vjetëruar. Nëse ju jepni ndonjë informacion që është, ose se Albanian Cyber Security në diskrecionin e tij të arsyeshëm përcakton mund të jetë, i pavërtetë, i pasaktë, jo i tanishëm ose i paplotë, Albanian Cyber Security ka të drejtë, pa njoftim paraprak, të pezullojë ose përfundojë llogarinë tuaj dhe të refuzojë çdo dhe të gjitha përdorimi i ardhshëm i Shërbimeve (ose ndonjë pjese të tyre). Për informacione më të hollësishme rreth mënyrës se si ne trajtojmë informacionin e regjistrimit që na siguron, ju lutemi shihni Deklaratën tonë të Privatësisë, e cila është inkorporuar me referencë në këto TOS (dhe për këtë arsye një pjesë e marrëveshjes suaj me ne).

 

Fjalëkalime dhe çështje të tjera të sigurisë

Nëse lëshojmë një fjalëkalim, pranoni të ndihmoni në mbrojtjen e të dhënave tuaja duke ruajtur atë fjalëkalim dhe duke e ndryshuar atë sa më shpejt që të jetë e mundur nëse besoni se siguria e tij është komprometuar. Nëse Albanian Cyber Security ju lejon të zgjidhni një emër përdoruesi dhe ju zgjidhni, në diskrecionin e vetëm të Albanian Cyber Security, një që është i turpshëm, i pahijshëm, abuziv ose që është ndryshe i pakëndshëm, Albanian Cyber Security ka të drejtë, pa njoftim paraprak për ju, të ndryshojë automatikisht emrin tuaj të përdoruesit, fshini Postimet nën të, nuk ju lejojnë të hyni në Shërbimet, ose ndonjë kombinim të këtyre opsioneve. Ju nuk mund të transferoni regjistrimin, fjalëkalimin ose emrin e përdoruesit te një person tjetër ose ta ndani me askënd. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim që mund të rezultojë nëse nuk i përmbushni këto kërkesa. Nëse besoni se informacioni juaj është përdorur pa autorizimin tuaj, ju pranoni të njoftoni menjëherë Albanian Cyber Security.

 

Politika e privatësisë

Albanian Cyber Security respekton privatësinë tuaj. Ju lutemi shihni Deklaratën tonë të Privatësisë për informacione të rëndësishme në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tuaj personal të identifikueshëm në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve.

 

Çaktivizimi i shërbimit ose ndërprerja

Ne kemi të drejtë, por jo detyrimin, të ndërmarrim ndonjë nga veprimet e mëposhtme në diskrecionin tonë të vetëm në çdo kohë dhe për ndonjë arsye pa ju dhënë ndonjë njoftim paraprak:

 

 • Kufizoni, pezulloni ose përfundoni aksesin tuaj në të gjithë ose në ndonjë pjesë të Shërbimeve tona;
 • Refuzoni, lëvizni ose hiqni për çfarëdo arsye ndonjë material që dorëzoni në ose nëpërmjet Shërbimeve;
 • Refuzon, lëviz ose heq çdo përmbajtje që është e disponueshme në ose përmes Shërbimeve;
 • Çaktivizoni ose fshini llogaritë tuaja dhe të gjitha informatat dhe skedarët përkatës në llogarinë tuaj;
 • Vendosni praktikat e përgjithshme dhe kufizimet në lidhje me përdorimin e Shërbimeve

Ne mund të marrim ndonjë nga veprimet e mësipërme për çdo arsye të ligjshme të biznesit, siç përcaktohet nga Threatpost në diskrecionin e saj të vetëm, duke përfshirë, por jo kufizuar në,

(a) shkeljet ose shkeljet e TOS ose marrëveshjeve të tjera të inkorporuara,

(b) një kërkesë nga ju,

(c) ndërprerjen ose modifikimin material të Shërbimeve (ose ndonjë pjese të tyre), dhe

(d) çështje ose probleme të papritura teknike ose të sigurisë. Ju pranoni që ne nuk do të jemi përgjegjës për ju ose për ndonjë palë të tretë për të marrë ndonjë nga këto veprime.

 

Dëmshpërblim

Ju bini dakord të zhdëmtojmë dhe mbajmë Albania Cyber Security, filialet e saj dhe bashkëpunëtorët, dhe të gjithë zyrtarët, drejtorët, pronarët, punonjësit, agjentët, licensuesit, përfaqësuesit dhe furnitorët e tyre (humbjet, shpenzimet, dëmet dhe shpenzimet (përfshirë tarifat e avokatëve), të shkaktuara nga ndonjë Pale e Lëvizjes në lidhje me ndonjë kërkesë që rrjedh nga përdorimi i Shërbimeve, çdo përdorim ose përdorim të supozuar të llogarive tuaja ose fjalëkalime nga cilido person, pavarësisht nëse është i autorizuar nga ju, përmbajtjen që dërgoni, postoni, transmetoni ose vënien në dispozicion përmes Shërbimeve, shkeljet tuaja të këtyre TOS, lidhjen tuaj me Shërbimet ose shkeljen tuaj të të drejtave të ndonjë personi tjetër ose entitet.

 

Albaniaa Cyber Security rezervon të drejtën për të marrë, me shpenzimet e saj të vetme, mbrojtjen ekskluzive dhe kontrollin e çdo kërkese, veprimi ose çështje tjetër për të cilën ju kërkohet të na dëmtojë, dhe të gjitha negociatat për zgjidhjen ose kompromis të saj dhe ju pranoni të bashkëpunoni plotësisht me Albanian Cyber Security në mbrojtje të çdo kërkese të tillë, veprim, zgjidhje apo negociata kompromisi, siç kërkohet nga Albania Cyber Security.

 

Refuzimet  e Garancive

SHËRBIMEVE DHE MATERIALET, PRODUKTET DHE KOMENTET JANË VËNË NË DISPOZICION NË NJË “SIÇ ËSHTË” DHE “AS AVAILABLE” BAZA, PA NDONJË PËRFAQËSIM, PREMTIM OSE GARANCI TË ÇDO LLOJI, SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, OSE NDONJE GARANCI OSE SIGURINË E SHËRBIMEVE DO TË OFROHET PËR PËRDORIM, OSE PANDËRPRERË OSE PA GABIM, OSE QË TË GJITHA PRODUKTET, KARAKTERISTIKAT, FUNKSIONET OSE OPERACIONET DO TË OFROHET OSE TË KRYEJË PËRSHKRUAR OSE QË NDONJË GABIM DO TË KORRIGJOHEN. PËRVEÇ KËSAJ, ÇDO MATERIAL QË KENI SHKARKUAR OSE NDRYSHE TË MARRË PËRMES SHËRBIMEVE TONA ËSHTË BËRË NË DISKRECIONIN TUAJ DHE TË RREZIKUT, DHE JU DO TË JETË VETËM PËRGJEGJËS PËR DËMET POTENCIAL PËR SISTEMIN TUAJ KOMPJUTERIK OSE HUMBJA E TË DHËNAVE QË REZULTON NGA SHKARKIMI JUAJ I NDONJË MATERIAL TË TILLË . PA KUFIZUAR SA MË SIPËR, ALBANIAN CYBER SECURITY NUK ËSHTË PËRGJEGJËS  PËR NDONJË KOD KEQDASHËS, VONESA, PASAKTËSI, GABIME OSE LËSHIME QË DALIN NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE. SI MES JUSH DHE ALBANIAN CYBER SECURITY, JU JENI DUKE MARRË TË GJITHË RREZIKUN PËR CILËSINË, SAKTËSINË, PERFORMANCËN, AFATET KOHORE, PËRSHTATSHMËRINË, PLOTËSINË, KORREKTËSINË, ORIGJINALITETIN, SIGURINË DHE VLEFSHMËRINË E ÇDO DHE TË GJITHA VEÇORIVE DHE FUNKSIONEVE TË SHËRBIMEVE, DUKE PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, POSTIMET DHE MATERIALET QË LIDHEN ME PËRDORIMIN TUAJ TË SHËRBIMEVE. NËN ASNJË RRETHANË ASNJË PALE KËRKUESE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR NDONJË HUMBJE OSE DËMTIM TË SHKAKTUAR NGA MBËSHTETJA JUAJ NË INFORMACIONIN E MARRË NËPËRMJET SHËRBIMEVE. ËSHTË PËRGJEGJËSIA JUAJ PËR TË VLERËSUAR INFORMACIONIN, OPINIONIN, KËSHILLA OSE PËRMBAJTJE TË TJERA TË DISPONUESHME NËPËRMJET SHËRBIMEVE.

 

Kufizimi i përgjegjësisë

NË ASNJË RAST ALBANIAN CYBER SECURITY NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR JU APO NDONJË PERSON TJETËR APO ENTITETI, NË ASNJË TEORI, DUKE PËRFSHIRË NEGLIZHENCËN, PER DËMTIM TË ÇFARËDO LLOJI QË RRJEDHIN NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE, DUKE PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË DIREKT, INDIREKT, AKTUALE, INCIDENTAL , NDËSHKIMORE, AKSIDENTAL, TË VEÇANTË OSE RRJEDHIMORE, TË ARDHURAT E HUMBURA, TË ARDHURAT APO FITIMET, DHËNAVE HUMBUR APO DËMTUAR, OSE HUMBJE TË TJERA KOMERCIALE OSE EKONOMIK, QË RRJEDHIN NGA PËRDORIMIN TUAJ TË, OSE PAAFTËSIA PËR T’U PËRDORUR, SHËRBIMET,  DHE ALBANIAN CYBER SECURTY NUK KA QENË E KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TJERA OSE DËMTIMEVE TË TJERA JANË TË PAPARASHIKUESHME. NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE, JU PAJTOHENI QË KJO KUFIZIM DO TË ZBATOHET NË ÇDO TREGTI, SHËRBIME DHE PËRMBAJTJE QË MUND TË JENË TË DISPONUESHME NËPËRMJET KËTYRE SHËRBIMEVE. NË RAST SE LIGJI NË FUQI NUK LEJON KUFIZIMIN OSE PËRJASHTIMIN E PËRGJEGJËSISË OSE DËMEVE, JU PRANONI SE NË ASNJË RAST PËRGJEGJËSIA TOTALE E ÇDO FILJAL I ALBANIAN SECURITY ME JU PËR TË GJITHA DËMET, HUMBJE DHE SHKAQET E VEPRIMIT TË ASNJË LLOJ TEJKALONI NJËQIND DOLLARË ($ 100.00). PAVARËSISHT NGA ÇDO PRETENDIM QË NJË MJET I VETËM APO I VEÇANTË I PARASHIKUAR NË KËTË MARRËVESHJE MUND OSE NUK PËRMBUSH QËLLIMIN E TIJ THELBËSOR, JU NË MËNYRË SPECIFIKE PRANONI DHE PAJTOHENI QË MJETI JUAJ I VETËM DHE EKSKLUZIV PËR NDONJË HUMBJE OSE DËM DO TË JETË QË TË KETË POSTËN E KËRCËNIMIT, JU PËR NE, PËRPIQUNI TË RIPARONI, KORRIGJONI OSE ZËVENDËSONI NDONJË SHËRBIM TË MANGËT DHE NËSE RIPARIMI, KORRIGJIMI OSE ZËVENDËSIMI NUK ËSHTË I ARSYESHËM KOMERCIALISHT PRAKTIKUES PËR ALBANIAN CYBER SECURITY, NË DISKRECIONIN E SAJ TË VETËM, PËR TË RIMBURSUAR ÇDO TË HOLLA TË PAGUAR NË TË VËRTETË PËR SHËRBIMIN E PËRFSHIRË DHE PËR TË NDËRPRERË DHE TË NDËRPRESË PËRDORIMIN TUAJ TË SHËRBIMEVE.

 

Përmbledhje

Kjo faqe krijohet, kontrollohet dhe operohet nga Albanian Cyber Security  Community në Shqipëri dhe ka për qëllim për banorët e Shqipërisë por jo vetëm. Nëse vendos të hyni në këtë faqe nga një vend tjetër, ju jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale, nëse dhe për aq sa zbatohen ligjet vendore.

 

Marrëveshja e Përgjithshme. Këto TOS, duke përfshirë politikat e përmendura në këto TOS, përbëjnë të gjithë marrëveshjen mes jush dhe Albanian Cyber Security dhe qeverisjen e  përdorimit tuaj të Shërbimeve, duke tejkaluar çdo marrëveshje paraprake mes jush dhe Albanian Cyber Security. Siç është përmendur më lart, mund të jeni subjekt i kushteve shtesë që mund të aplikohen kur përdorni ose blini disa shërbime të tjera të Albanian Cyber Security, shërbime shoqëruese, përmbajtje të palëve të treta ose softuerë të palëve të treta. Këto TOS nuk mund të ndryshohen. Njoftim. Mund të kërkohet nga ligji shtetëror që t’ju njoftojë për ngjarje të caktuara. Ju në këtë mënyrë pranoni dhe pranoni që njoftimet e tilla do të jenë efektive me dërgimin e tyre në ose përmes Shërbimeve ose dërgimin e tyre përmes email-it. Ju mund ta përditësoni adresën tuaj të postës elektronike duke vizituar Shërbimet ku keni dhënë informacionin e kontaktit. Nëse nuk na jepni informacion të saktë, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse nuk na njoftojmë.

 

Caktimi. Ju pranoni që TOS mund të caktohet automatikisht, në tërësi ose pjesërisht, nga Albanian Cyber Security ose shoqërues i tij për një palë të tretë, sipas diskrecionit tonë, në lidhje me bashkimin, blerjen, riorganizimin ose shitjen e të gjitha pasurive tona në tërësisht ose pjesërisht.

 

Asnjë Përfitues i Palës së Tretë. Ju pranoni që, me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë TOS, nuk do të ketë përfitues të palës së tretë të kësaj Marrëveshjeje. Heqja dorë dhe ndarja e kushteve. Dështimi i Threatpost për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të TOS nuk do të përbëjë një heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Nëse ndonjë dispozitë e TOS gjendet nga një gjykatë e juridiksionit kompetent për të qenë i pavlefshëm, palët megjithatë bien dakord që gjykata duhet të përpiqet të zbatojë synimet e palëve siç është pasqyruar në dispozitën dhe dispozitat e tjera të TOS-it mbeten në fuqi dhe efekt të plotë.

 

Statuti i kufizimeve. Ju pranoni që pavarësisht nga ndonjë statut apo ligj që është në kundërshtim, çdo kërkesë ose shkak i veprimit që rrjedh nga ose që lidhet me përdorimin e Shërbimit ose TOS duhet të paraqitet brenda një (1) viti pasi që kërkesa ose shkaku i veprimit u ngrit ose të jetë përgjithmonë i ndaluar.

 

Shkeljet

Albanian Cyber Security respekton pronën intelektuale të të tjerëve dhe ne i kërkojmë përdoruesit tanë të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse besoni që përmbajtja që zotëroni ju është kopjuar dhe bërë e arritshme në një mënyrë që shkel të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, ju lutemi të shqyrtojmë njoftimin tonë për të drejtën e autorit.

Për pyetje në lidhje me kushtet e shërbimit, praktikat e kësaj faqeje ose ndonjë marrëdhënie me Albanian Cyber Security, na kontaktoni në: [email protected]