Politikat e Privatësise

Informacion mbi Data Controller

Albania Cyber Security, me vendodhje ne: Tirana, Albania

(“Albania Cyber Security”, “AlbanianCyber.al”, “Albanian Cyber”, “ASC”, ose “ne”)

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e informacionit tuaj personal, ju lutemi kontaktoni Albanian Cyber Security në [email protected] .

Të dhënat tuaja personale – çfarë janë?

Të dhënat personale lidhen me një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna. Identifikimi mund të bëhet vetëm nga informacioni ose në lidhje me ndonjë informacion tjetër në posedimin e kontrolluesit të të dhënave ose që ka të ngjarë të hyjë në posedim të tillë. Përpunimi i të dhënave personale rregullohet nga [Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave 2016/679 (“DPPM” / “GDPR”)

Pse ne përpunojmë të dhënat tuaja personale

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Marketingu dhe informacioni i shërbimit.
 • Pagesat
 • Shërbimi i detyrimeve tona kontraktuale për ju, siç përcaktohet në kontratën tonë me ju.

Kategoritë e të dhënave personale

Ne përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave tuaja:

 • Emër
 • Adresa e emailit
 • Adresa IP statike

Ne kemi marrë të dhënat tuaja personale nga ju në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Për të postuar komente dhe për të ndihmuar komentet e moderuara në këtë faqe interneti, së pari duhet të krijoni një llogari me një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Ky informacion përdoret për t’ju siguruar akses në profilin tuaj dhe komentet. Sistemi i regjistrimit gjithashtu kërkon që ju të jepni një adresë të vlefshme email për të konfirmuar llogarinë tuaj. Më vete, kur dërgoni email tek [email protected] , ne mbajmë adresën dhe korrespondencën tuaj, e cila mund të përdoret për të ngritur dhe për t’iu përgjigjur çështjeve dhe pyetjeve të të gjitha llojeve.

 

Nëse na dërgoni një email, mund të marrim emrin tuaj, adresën tuaj të postës elektronike dhe çdo informacion tjetër që ju vendosni të na jepni. Çdo informacion që ju jepni përdoret nga Albanian Cyber Security vetëm për qëllimet për të cilat është siguruar. Nëse mbledhim ndonjë të dhënë personale, do të përpunohet dhe ruhet në mënyrë të sigurt, për aq kohë sa është e nevojshme pë arsyet për të cilat është mbledhur së pari. Ne do të respektojmë detyrimet tona dhe do të mbrojmë të drejtat tuaja sipas GDPR-në në çdo kohë.

Cila është baza jonë ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Baza jonë e ligjshme për përpunimin e të dhënave tuaja të përgjithshme personale:

 • Miratim i subjektit të të dhënave.
 • Përpunimi i nevojshëm për kryerjen e një kontrate me subjektin e të dhënave ose për të ndërmarrë hapa për të lidhur një kontratë.
 • Përpunimi i nevojshëm për përmbushjen e një detyrimi ligjor.

Shpërndarja e të dhënave tuaja personale

Ne mund të shpërndajmë të dhënat tuaja personale si më poshtë:

 • Informacion i grumbulluar (jo personalisht i identifikueshëm)

Ne shpërndajmë informacione të grumbulluara demografike për bazën tonë të lexuesve me partnerët tanë të reklamave të palëve të treta, duke përfshirë informacionin e shfletuesit dhe statistikat e trafikut. Ne nuk i lidhim këto të dhëna me llogaritë individuale të lexuesve ose me informacion personal të identifikueshëm.

 • Informacion personalisht i identifikueshëm

Ne NUK do të mbledhim asnjë informacion personal për ju në këtë faqe pa miratimin tuaj. Çdo informacion personal që ju jeni vullnetarisht do të trajtohet me standardet më të larta të sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave, në mënyrë rigoroze në përputhje me GDPR.

Ne NUK ndajnë informacion personalisht të identifikueshëm me palët e treta, me një përjashtim të kufizuar: ne mund të zbulojmë informacione të personalisht të identifikueshme për ju, nëse kemi besim të mirë se kjo bëhet me ligj, siç është në bazë të një thirrjeje ose ndonjë gjykate ose administrative tjetër gjyqësore rendit.

Cookies

Një cookie është një skedar teksti i vogël që ruhet në kompjuterin e një përdoruesi për qëllime të mbajtjes së shënimeve. Ne përdorim cookies në këtë faqe. Informacioni që ruajmë në cookies është, në disa raste, i lidhur me llogaritë e lexuesve. Nuk është bërë asnjë përpjekje e veçantë për të mbledhur të dhënat e cookie-ve në këtë faqe dhe asnjë përpjekje nuk është bërë për të lidhur të dhënat e vizitorëve me njerëz ose identitete të vërteta.

Ne përdorim të dy cookies afatshkurtë dhe cookies të vazhdueshme. Një cookie afatshkurtër skadon brenda një periudhe të kufizuar kohore. Ne përdorim biskota të sesionit në mënyrë që lexuesit me llogaritë të mund të lundrojnë dhe të kontribuojnë në faqen tonë pa u futur në shumë herë në një periudhë të shkurtër kohore. Një cookie e vazhdueshme mbetet në hard drive tuaj për një periudhë të zgjatur kohe. Ne përdorim cookies të vazhdueshme për të njohur mbajtësit e llogarive dhe për ta paraqitur vendin në përputhje me rrethanat.

Ju mund të hiqni cookies duke ndjekur udhëzimet e dhëna në skedarin “ndihmë” të shfletuesit tuaj të internetit. Nëse refuzon cookies, mund të përdorësh ende faqen tonë, por aftësia për të përdorur disa zona të faqes sonë, siç janë komentet, do të kërkojë regjistrim në çdo veprim që dëshironi të ndërmerrni.

Reklamuesit / palët e treta

Reklamuesit / Palët e treta mund të vendosin ose të njohin cookies unike në shfletuesin tuaj dhe të përdorin informacion rreth vizitave tuaja në këtë dhe në faqet e tjera të Internetit, në mënyrë që të sigurojnë reklama në këtë faqe dhe faqe të tjera për mallra dhe shërbime. Informacioni i mbledhur nuk përfshin informacione të identifikueshme personalisht si emri, adresa, adresa e emailit apo numri i telefonit. Ai përfshin adresa IP, edhe pse këto nuk janë të lidhura me llogaritë individuale të lexuesve. Asnjë përpjekje nuk është bërë për të lidhur adresat IP të burimit me ndonjë informacion që është personalisht i identifikueshëm.

Lidhje me faqe të tjera

Ky website përmban lidhje me faqet e tjera që nuk janë në pronësi apo të kontrolluara nga Albania Cyber Security. Ju lutemi të keni parasysh që ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë të këtyre vendeve të tjera. Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga Albania Cyber Security.

Transferimi i të dhënave jashtë vendit

Të dhënat personale të ofruara nga përdoruesit në Albania Cyber Security mund të përpunohen në vendet e mëposhtme, duke përfshirë vendet jashtë Bashkimit Evropian (BE) ose Zonën Ekonomike Evropiane (EEA), të cilat nuk janë konsideruar se kanë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave nga Komisioni Evropian: EEA: Gjermania, Holanda, Franca, Mbretëria e Bashkuar; jo-ZEE: Zvicra, Kanadaja, Singapori, Rusia, Japonia, SHBA, Meksika, Kina, Azerbajxhani. Sipas praktikës sonë të përgjithshme të biznesit, të dhënat e marra nga përdoruesit në BE janë përpunuar në serverë të vendosur në SHBA.

Albanian Cyber Security ka marrë masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale në përputhje me praktikat më të mira të sigurisë dhe privatësisë, duke përfshirë shfrytëzimin e Klauzolave ​​Standarde të Komisionit Evropian për transferimin e informacionit personal midis kompanive të saj të grupit, i cili kërkon që të gjitha kompanitë e grupit të mbrojnë të dhënat personale duke u përpunuar nga EEA në një standard të barasvlershëm me atë të kërkuar në ligjin e BE për mbrojtjen e të dhënave. Kur i ndajmë të dhënat tuaja personale me një ofrues të shërbimeve të palëve të treta jashtë Zonës Ekonomike Evropiane dhe Zvicrës ne kontraktojmë detyrimin e shërbimit të palës së tretë për të zbatuar masa mbrojtëse adekuate për të mbrojtur informacionin tuaj .

Sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale?

Ne i mbajmë të dhënat tuaja personale jo më shumë se sa është e nevojshme për një periudhë prej 6 vjetësh për të plotësuar kërkesat ligjore. Shembujt përfshijnë në rast të ndonjë kërkese / ankese ligjore dhe për qëllime mbrojtjeje.

Vendimmarrje automatike

Ne NUK përdorim vendimmarrje të automatizuar.

Të drejtat tuaja dhe të dhënat tuaja personale

Gjithashtu ju informojmë se keni të drejta të caktuara lidhur me të dhënat personale që mbajmë për ju:

 • E drejta për t’u informuar. Ju keni të drejtë të pajisen me informata të qarta, transparente dhe lehtësisht të kuptueshme për mënyrën e përdorimit të të dhënave tuaja personale dhe të drejtave tuaja.
 • E drejta e aksesit. Ju keni të drejtë të kërkoni informacione për mënyrën e përdorimit të të dhënave tuaja personale. Përveç kësaj, mund të kërkoni të merrni një kopje të të Dhënave Personale që ne përpunojmë për ju dhe për të kontrolluar nëse ne e përpunojmë ligjërisht atë.
 • E drejta për korrigjim. Kërkoni korrigjimin e të dhënave personale që ne përpunojmë për ju.
 • E drejta për të fshirë (E drejta për t’u harruar). Kjo ju mundëson që të na kërkoni të fshini ose të hiqni të dhënat personale kur nuk ka arsye të mira, siç janë periudhat e mbajtjes së statutit, për ne që vazhdojmë ta përpunojmë atë.
 • E drejta e kufizimit të përpunimit. Kjo na mundëson që të na kërkoni që të pezulloni përpunimin e të dhënave personale për ju, për shembull nëse dëshironi që ne të përcaktojmë saktësinë e saj ose arsyen e përpunimit të saj
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave. Ju mund të kërkoni transferimin e të dhënave tuaja personale. Ne do t’ju sigurojmë juve, ose një pale të tretë që keni zgjedhur, të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht.
 • E drejta për të kundërshtuar. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë për përpunimin e të dhënave tuaja personale kur një përpunim i tillë bazohet në interesat tona legjitime.
 • E drejta për të hequr miratimin për mbrojtjen e të dhënave. Nëse e tërhiqni miratimin tuaj, ne mund të mos jemi në gjendje t’ju sigurojmë qasje në funksionalitete të caktuara specifike të Faqes tonë. Ne do t’ju këshillojmë nëse ky është rasti në momentin e tërheqjes suaj.
 • E drejta për t’u ankuar. Ju keni të drejtë të kontaktoni autoritetin e mbrojtjes së të dhënave të vendit tuaj në mënyrë që të parashtroni një ankesë kundër praktikave të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë

Si të ushtroni të drejtat tuaja

Nëse dëshironi të ushtroni këto të drejta, ju mundeni në çdo kohë direkt në [email protected]

Ju nuk do të duhet të paguani një tarifë për të hyrë në të dhënat tuaja personale (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tjera). Megjithatë, përveçse në lidhje me tërheqjen e miratimit, ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme nëse kërkesa juaj është qartësisht e pabazuar, e përsëritshme ose e tepruar ose mund të refuzojmë të përmbushim kërkesën tuaj në këto rrethana.

Mund të na duhet të kërkojmë informata specifike nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të sigurojmë të drejtën tuaj për të aksesuar të dhënat tuaja personale (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja tjera). Kjo është një masë sigurie për të siguruar që të dhënat personale nuk i zbulohen ndonjë personi që nuk ka të drejtë ta marrë atë. Ne gjithashtu mund t’ju kontaktojmë për t’ju kërkuar informacione të mëtejshme në lidhje me kërkesën tuaj për të përshpejtuar përgjigjen tonë.

Ne përpiqemi t’u përgjigjemi të gjitha kërkesave të ligjshme brenda një muaji. Herë pas here mund të na duhen më shumë se një muaj nëse kërkesa juaj është veçanërisht komplekse ose keni bërë një numër kërkesash. Në këtë rast, ne do t’ju njoftojmë dhe do t’ju informojmë.

Ankesat

Nëse dëshironi të bëni një ankesë në lidhje me këtë Deklaratë Private ose praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]

Nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave personale që lidhen me ju shkel ligjin e aplikueshëm për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të parashtroni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent në çdo kohë. Cili autoritet mbikëqyrës ka kompetencë për ankesën tuaj mund të varet nga vendi ku banoni.